I ……………. telephone her if I knew her number. a will b would c have to d shall

I ……………. telephone her if I knew her number.
a will
b would
c have to
d shall

2 bình luận về “I ……………. telephone her if I knew her number. a will b would c have to d shall”

 1. Answer: B.
  -> Mệnh đề chính chia ở thì TLQK vì mệnh đề phụ chia ở thì QKĐ
  -> Cấu trúc câu điều kiện loại 2: If + S + Ved/V2, S + would + V_nguyên mẫu
  @ Diễn tả hành động không có thật ở hiện tại
  – tạm dịch* Tôi sẽ gọi cho cô ấy nếu tôi biết số của cô ấy.

  Trả lời
 2. Answer : B
  – Câu điều kiện loại 2
  – Cấu trúc : If + S + Ved/V2 + O , S + would + V nguyên + O 
  – Chú ý : Trong câu điều kiện loại 2 chỉ sử dùng động từ tobe là “were” cho tất cả các ngôi chủ ngữ (Trong văn bản nói có thể dùng was)
  – Mệnh đề If : If + S + Ved/V2 + O 
  – Mệnh đề chính : S + would + V nguyên + O 
  – Câu điều kiện loại 2 diễn tả 1 sự việc hay 1 hành động nào đó không thể có khả năng xảy ra ở hiện tại (giả thiết trái với thực tế hay sự việc không có thật ở hiện tại)
  – Giải đáp A và D -> will = shall + V nguyên : sẽ làm gì (Dùng trong câu điều kiện loại 1
  – Giải đáp C -> have to + V nguyên : phải làm gì (Không hợp nghĩa và không đúng cấu trúc câu điều kiện loại 2 ) 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới