I wanted some tea but there was…..left in the pot. A. none B. nothing C. any D. no Làm và giải thích vì sa

I wanted some tea but there was…..left in the pot.
A. none B. nothing C. any D. no
Làm và giải thích vì sao chọn, vì sao không chọn ạViết một bình luận

Câu hỏi mới