I. Word form: 1. We need to_______________our standars of life. (good) 2. Our production must be______________. (modern) 3. S

I. Word form:
1. We need to_______________our standars of life. (good)
2. Our production must be______________. (modern)
3. Schools are_____________experiencing a shortage of teachers. (nation)
4. Do it by yourself. It’s not_____________from the one you đi yesterday. (differ)
5. George’s_______________for pink clothes was well known. (fond)
6. You must_________________ money and labor by recycling everything used. (economy)

2 bình luận về “I. Word form: 1. We need to_______________our standars of life. (good) 2. Our production must be______________. (modern) 3. S”

 1. 1. better
  – better (V): cải thiện
  – need+ to V: cần làm gì
  2. modernized
  – Câu bị động ( modal verb): S+ modal verb+ be+ Vpp+ [ by O]+…
  3. nationally
  – experiencing là động từ thường, bổ nghĩa cho động từ thường là adv
  4. different
  – be+ adj ( is là động từ tobe)
  5. fondness
  – be+ N/ adj
  => loại trường hợp điền adj, vì sau chỗ trống là pre
  => điền N
  6. economize
  – must+ V: phải làm gì

  Trả lời
 2. 1, better
  – Need to + Vinf: cần …; better (v.): cải thiện
  2, modernized
  – Bị động với “must”: S + must be + V3/ed; modernize: hiện đại hóa
  3, nationally
  – Trạng từ đứng trước hoặc sau động từ (experiencing) để bổ nghĩa; nationally: quốc gia
  4, different
  – Be different from …: khác với …
  5, fondness
  – Sau tính từ sở hữu (George’s) là danh từ; fondness: sự thích thú
  6, economize
  – Must + Vinf: phải làm gì; economize (v.): tiết kiệm

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới