if they don’t pay the bill within three weeks, electricity will be …… a.turn off b. cut off c. come off d. take off

if they don’t pay the bill within three weeks, electricity will be ……
a.turn off
b. cut off
c. come off
d. take off

1 bình luận về “if they don’t pay the bill within three weeks, electricity will be …… a.turn off b. cut off c. come off d. take off”

  1. Giải đáp:b(Ngắt kết nối)
    Các lựa chọn khác (a) tắt, (c) rời khỏi và (d) cất cánh, không mô tả chính xác quá trình ngắt kết nối điện do việc không thanh toán hóa đơn.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới