In order to pass the exam,please study harder -> If you want

In order to pass the exam,please study harder
-> If you want

1 bình luận về “In order to pass the exam,please study harder -> If you want”

 1. ->  If you want to pass the exam, you must study harder
  Giải thích:    Câu Điều kiện loại 1:
                  If + S + V hiện tại đơn,    S + will/can/may/must + Vng.mẫu
    Dịch:    Để vượt qua kỳ thi, hãy học tập chăm chỉ hơn.
            -> Nếu bạn muốn đậu kì thi, bạn phải học hành chăm chỉ hơn.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới