It is a very nice and expensive car,……? A. isn’t there B. isn’t that C. isn’t this D. isn’t it

It is a very nice and expensive car,……?
A. isn’t there
B. isn’t that
C. isn’t this
D. isn’t it

2 bình luận về “It is a very nice and expensive car,……? A. isn’t there B. isn’t that C. isn’t this D. isn’t it”

 1. Đây là câu hỏi đuôi
  Phía trước: “is” là khẳng định thì sau dấu phẩy sẽ là phủ định
  ⇒ “isn’t”
  Chủ ngữ là “it”
  Vậy ta chọn: “isn’t it” 
  ⇒ D.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới