It takes minh 5 hours to do his homework every day Minh spends

It takes minh 5 hours to do his homework every day
Minh spends

2 bình luận về “It takes minh 5 hours to do his homework every day Minh spends”

 1. Minh spends 5 hours doing his homework every day.
  $-^{}$ It + takes + sb + time + to V(inf) = S + spend(s) + time + V-ing: Dành tg làm gì
  $-^{}$ Dịch: Minh dành 5 tiếng để làm bài tập mỗi ngày.
  $\text{# Kanao}$

  Trả lời
 2. Đáp án: Minh spends 5 hours doing his homework every day
  Giải thích:
  -Cấu trúc: It take+S+time+to V+N
  =S+spend+time+Ving+N
  -Có take sb to do st : để ai làm cái gì 
  -Có spend+Ving: dành thời gian 
  -dịch là Minh mất 5 giờ để làm bài tập mỗi ngày
  =Minh dành 5 giờ để làm bài tập mỗi ngày
  $#tytyrrte$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới