It was your______ to leave matches where children could get them. (care)

It was your______ to leave matches where children could get them. (care)

2 bình luận về “It was your______ to leave matches where children could get them. (care)”

 1. -tham khảo
  Answer : Careless
  – (to) be careless : Bất cẩn 
  Dịch nghĩa: Bạn đã bất cẩn để những que diêm ở nơi trẻ em có thể lấy được
  \text{@ TheFallen}

  Trả lời
 2. it was……careless ……. to leave matches where the children could get them.
  Giải thích: careless (adj): thiếu cẩn thận
  Cấu trúc: It is + Adj
  Tạm dịch: thật bất cẩn khi để những que diêm ở nơi bọn trẻ có thể lấy được.
  XIN HAY NHẤT

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới