Jessicas boyfriend gave her a gift box nicely wrapped in color papers on her birthday, _____ made her very happy for a long t

Jessicas boyfriend gave her a gift box nicely wrapped in color papers on her birthday, _____ made her very happy for a long time.
A. which
B. that
C. this
D. who

2 bình luận về “Jessicas boyfriend gave her a gift box nicely wrapped in color papers on her birthday, _____ made her very happy for a long t”

 1. A
  – Which là ĐTQH dùng để thay thế cho danh từ chỉ vật làm chủ ngữ
  – Which thay thế cho cụm “a gift box nicely wrapped in color papers”

  Trả lời
 2. A. which
  Giải thích: 
  loại C vì “this” không phải là relative pronoun.
  loại B vì có dấu phẩy thì không sử dụng “that”
  loại D vì từ “who” thay cho đại từ quan hệ chỉ một người cụ thể.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới