John is the most skilllful football player in our team No one in our team plays……….

John is the most skilllful football player in our team
No one in our team plays……….

1 bình luận về “John is the most skilllful football player in our team No one in our team plays……….”

 1. => No one in our team plays football more skillfully than John
  – Hiện tại đơn: (+) S + V(s/es)
  – Đại từ “No one” được quy về số ít -> V + s/es
  – V + adv => shillful (adj) -> skillfully (adv)
  – So sánh hơn – Adv ( giữa 2 đối tượng)
  + Short adv: V + adv-er + than
  + Long adv: V + more adv + than

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới