*** Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) i

*** Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the
underlined word(s) in each of the following questions.
1. He TURNED DOWN the new job in the city center because he didnt want to move.
A. applied B. reduced C. refused D. accepted

2 bình luận về “*** Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) i”

 1. Answer : D
  => Giải thích nghĩa :
  + Applied : Áp dụng 
  + Reduced : Giảm
  + Refused : Từ chối
  + Accepted : Chấp nhận
  => Turned down ( phrasal verb ) ( Từ chối ) >< Accepted ( Chấp nhận )
  => Dịch : Anh ấy đã từ chối công việc mới ở trung tâm thành phố vì anh ấy không muốn đi lại
  => Thì Quá khứ đơn -> S + V_{ed}/p + …
  @Sun

  Trả lời
 2. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.
  1. He TURNED DOWN the new job in the city center because he didnt want to move.
  A. applied
  B. reduced
  C. refused
  D. accepted
  -> Anh ấy đã từ chối công việc mới ở trung tâm thành phố vì anh ấy không muốn chuyển đi
  * “Turn down” = Từ chối
  -> Trái nghĩa với từ chối: “accept” (chấp nhận)
  -> Chọn D. Accepted
  #1201

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới