Mọi người cho mình hỏi dùng “book by sb” hay “book of sb” trong trường hợp này ạ “Have you ever read any books ………. Ma

Mọi người cho mình hỏi dùng “book by sb” hay “book of sb” trong trường hợp này ạ
“Have you ever read any books ………. Mark Twain?”Viết một bình luận

Câu hỏi mới