Most of us use too much gas. We can reduce this amount by …… mechanic check our motorcycle regularly A. having B. telling

Most of us use too much gas. We can reduce this amount by …… mechanic check our motorcycle regularly
A. having
B. telling
C. getting
D. saying

2 bình luận về “Most of us use too much gas. We can reduce this amount by …… mechanic check our motorcycle regularly A. having B. telling”

 1. Câu này chọn A
  -Cấu trúc: S+V+N
  -Có can+V: có thể làm gì
  -Có  by+Ving: bằng làm việc gì
  -Có have sb do sth : nhờ ai làm gì
  -dịch là Hầu hết chúng ta sử dụng quá nhiều gas. Chúng tôi có thể giảm số tiền bằng cách nhờ thợ cơ khí kiểm tra xe máy của bạn thường xuyên
  $#tytyrrte$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới