my brother can run very fast. I can’t keep…him a. up with b. on c.at d. up to

my brother can run very fast. I can’t keep…him
a. up with
b. on
c.at
d. up to

1 bình luận về “my brother can run very fast. I can’t keep…him a. up with b. on c.at d. up to”

 1. my brother can run very fast. I can’t keep…him
  a. up with         b. on          c.at d.          up to
  —————————————————
  – keep up with sb : đuổi kịp ai đó 
  – keep on (phr.v) : tiếp tục 
  – Keep at (phr.v) : Tiếp tục với một cái gì đó khó khăn
  – Keep up to : sự duy trì, tiếp tục một hoạt động hay một hành động nào đó.
  – S + can/can’t + V(nguyên thể ) +…
  – Dựa vào nghĩa của câu : anh trai tôi có thể chạy rất nhanh. Tôi không thể đuổi kịp anh ấy
  -> chọn a. up with 

  Trả lời

Viết một bình luận