My sister moved to New York last year. Her husband is America ___________________

My sister moved to New York last year. Her husband is America
___________________

1 bình luận về “My sister moved to New York last year. Her husband is America ___________________”

 1. Đáp án: My sister, whose husband is America, moved to New York last year.
  —————————————–
  N (chỉ người) + whose + N  : whose dùng thay thế cho tính từ sở hữu 
  Whose được dùng chỉ sở hữu cho danh từ chỉ vật hoặc người
  #STMIN

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới