not until everybody ____ (left) did he become calm

not until everybody ____ (left) did he become calm

2 bình luận về “not until everybody ____ (left) did he become calm”

  1. $\Rightarrow$ $\text{Left}$
    $\rightarrow$ Not until + S + Ved + Aux + S + V : Cho đến khi…..
    $\rightarrow$ Mãi cho đến khi mọi người rời đi, hắn mới bình tĩnh lại.
    $\rightarrow$ Aux : Trợ Động Từ

    Trả lời

Viết một bình luận