1)Find the word which has the underlined part pronounced differently from that of the others A. correspondentS B. pr

1)Find the word which has the underlined part pronounced differently from that of the others

A. correspondentS B. prayerS C. religionS D. instructionS

*Chú thích:do không in đậm được “S” nên mình ghi in nha

2) find the word which has a different stress pattern from that of the others

A. impress B.beauty C.abroad D.depend

*Ai làm cũng có vote 5s nha*

2 bình luận về “1)Find the word which has the underlined part pronounced differently from that of the others A. correspondentS B. pr”

 1. 1. A
  – A âm /s/,còn lại âm /z/
  – Với các từ có kết thúc bằng các âm /p/ ; /k/ ; /f/ ; /t/ ; /θ/ + s => /s/
  – Với các từ có kết thúc bằng các âm /tʃ/ ; /ʃ/ ; /ʒ/ ; /dʒ/ ; /s/ ; /z/ + s, es => /iz/
  – Với các từ có kết thức bằng các âm còn lại (ngoại trừ các âm trên) + s,es => /z/ 
  2. A. im’press      B. ‘beauty          C. a’broad           D. de’pend 
  -> B nhấn âm 1,còn lại nhấn âm 2 

  Trả lời
 2. 1.
   Chọn A
  Quy tắc đọc s/es:
  Có 3 cách phát âm đuôi –s hoặc –es của danh từ số nhiều là /s/, /iz/ và /z/.
  – Phát âm là /s/ khi s đứng sau các danh từ tận cùng bằng các âm vô thanh /p/, /t/, /k/, /f/, /θ/.
  Eg: cups, cats, books, beliefs, cloths…
  – Phát âm là /iz/ khi s đứng sau các danh từ tận cùng bằng các âm xuýt /s/, /∫/, /z/, /ʒ/, /t∫/, /dʒ/.
  Eg: boxes, washes, buzzes, massages, watches, bridges…
  – Phát âm là /z/ khi s đứng sau các danh từ tận cùng bằng các âm còn lại.
  Eg: toys, answers, lessons…
  2.
  A. impress  /impres/
  B. beauty /bju:ti/
  C. abroad brɔ:d/
  D. depend /dipend/
  => Chọn B
  #XIN HAY NHẤT Ạ#
  #CHÚC HỌC TỐT#

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới