1.The most……earthquake in the Japanese…(disaster) 2.people Sang Auld Lang Syne….on New Year’s Eve (Joy)

1.The most……earthquake in the Japanese…(disaster)

2.people Sang Auld Lang Syne….on New Year’s Eve (Joy)

2 bình luận về “1.The most……earthquake in the Japanese…(disaster) 2.people Sang Auld Lang Syne….on New Year’s Eve (Joy)”

 1. 1. disastrous
  – Adj + Noun
  – Disastrous(adj): Tai hại, thảm khốc
  – In + nước
  2. joyfully
  – Ta cần 1 trạng từ để bổ nghĩa cho động từ “sang”
  – Sang -> Sing (v): Hát
  – S + V + adv
  – Joyfully(adv): một cách vui vẻ

  Trả lời

Viết một bình luận