12.___does it take to get to Liverpool from here? A.How high B.How long C.How much D.How often

12.___does it take to get to Liverpool from here?

A.How high

B.How long

C.How much

D.How often

.giúp mình với

2 bình luận về “12.___does it take to get to Liverpool from here? A.How high B.How long C.How much D.How often”

 1. => B
  -> Cấu trúc: How long + do/does/did + S + take + to do sth? : Việc gì tốn bao nhiêu thời gian để làm?
  -> Bao lâu nữa thì đến Liverpool bắt đầu từ đây? 

  Trả lời
 2. $#Hy$
  12 – A
  + How high: Hỏi về độ cao -> Loại 
  + How long: Hỏi về độ dài, quãng đường -> Chọn
  + How much: Hỏi giá cả (đối với danh từ không đếm được) -> Loại
  + How often: Hỏi về mức độ thường xuyên làm việc gì -> Loại 
  @ Dịch: Mất bao xa để đi đến Liverpool từ đây?

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới