2. The water remains clean and…….(pollute) 3. Local ……. are fighting to protect the elephants. (conserve)

2. The water remains clean and…….(pollute)

3. Local ……. are fighting to protect the elephants. (conserve)

2 bình luận về “2. The water remains clean and…….(pollute) 3. Local ……. are fighting to protect the elephants. (conserve)</p”

 1. 2. -> polluted
  – and: liên từ mà clean là tính từ -> adj and adj.
  3. conservationist.
  – S + tobe.
  – ai ở địa phương đang chiến đấu để bảo vệ những con voi -> danh từ chỉ người.
  conserve (v) : bảo tồn -> conservationist (N(người)) :nhà bảo tồn

  Trả lời
 2. 2. unpolluted 
  ADJ and ADJ 
  clean (sạch) –> mang nghĩa tích cực 
  Trans: Nước còn lại sạch và không bị ô nhiễm 
  3. conservationist 
  ADJ + N 
  Trans: Nhà bảo vệ môi trường ở địa phương đang chiến đấu để bảo vệ những con voi.
  #STMIN

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới