Alice thanked Jack for the flowers ______ he gave her. A. whom. B. whose. C.where. D. which.

Alice thanked Jack for the flowers ______ he gave her.

A. whom.

B. whose.

C.where.

D. which.

1 bình luận về “Alice thanked Jack for the flowers ______ he gave her. A. whom. B. whose. C.where. D. which.</p”

 1. Giải đáp: D
  -> which là đại từ quan hệ dùng làm chủ ngữ/tân ngữ thay thế cho danh từ chỉ vật/sự vật
  -> which thay thế cho danh từ the flowers.
  -> không dùng whom vì whom dùng làm tân ngữ thay thế cho danh từ chỉ người mà flower là vật -> loại
  -> không dùng whose vì whose dùng thay thế cho danh từ chỉ sự sở hữu của vật/người đứng trước -> không dùng đến vì không đúng trường hợp và ngữ pháp của câu
  -> where là trạng từ quan hệ dùng thay thế cho danh từ chỉ nơi chốn -> loại vì đây chỉ vật

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới