America___ by chiristopher columbus in 1492 wasnt it

America___ by chiristopher columbus in 1492 wasnt it

2 bình luận về “America___ by chiristopher columbus in 1492 wasnt it”

 1. Giải đáp: was found 
  Lời giải và giải thích chi tiết: 
  – in 1492: dấu hiệu thì QKĐ 
  – Câu bị động ( thì QKĐ): S+ was/ were+ Vpp+ [ by O]+…
  -> Sự thật hiển nhiên

  Trả lời
 2. America was by chiristopher columbus in 1492 wasnt it 
  $\Rightarrow$ Dấu hiệu nhận biết là in 1492 của thì quá khứ đơn 
  $\Rightarrow$ Thêm was/were found (Câu bị động)
  $\Rightarrow$ America là số ít $\Rightarrow$ Chọn was found
  $#Nghiệp$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới