Chuyển các câu sau sang câu tường thuật: 1.Charlie said, “You can come and stay with me if you are ever in London”.<

Chuyển các câu sau sang câu tường thuật:

1.Charlie said, “You can come and stay with me if you are ever in London”.

2.Charlie said, “I’ll tell Jim I saw you”

3.Charlie said, “I dont know what Fred is doing”.

1 bình luận về “Chuyển các câu sau sang câu tường thuật: 1.Charlie said, “You can come and stay with me if you are ever in London”.<”

 1. Công thức câu tường thuật – dạng câu kể 
  S + said to / told  + O + that + S + V(lùi thì)
  S + said + that + S + V (lùi thì)
  said to = told
  ——————————-
  can –> could 
  HTĐ –> QKĐ
  will –> would 
  QKĐ –> QKHT 
  HTTD –> QKTD
  ——————————-
  1. Charlie told me that I could come and stay with him if I were ever in London. 
  2. Charlie said that he would tell Jim he had seen me.
  3. Charlie said that he didn’t know what Fred was doing.
  #STMIN

  Trả lời

Viết một bình luận