Chuyển câu quá khứ đơn sang câu hiện tại hoàn thành 1.I last saw him 2 days ago. 2.I started writing blog 2 m

Chuyển câu quá khứ đơn sang câu hiện tại hoàn thành

1.I last saw him 2 days ago.

2.I started writing blog 2 months ago.

3.She began living in Danang when she was a child.

4.It is 5 years since I last visit my grandparents.

5.When did you start loving him.

6.The last time I went to bar was 6 years ago.

7.It’s years since she wrote to me.

8.I last took a bath 2 days ago.Viết một bình luận