cứu em với ạ plss Viet: Hello, Mr. Pike (1)_______helping me? Im doing an exercise and pronouce (2)________. M

cứu em với ạ plss

Viet: Hello, Mr. Pike (1)_______helping me? Im doing an exercise and pronouce (2)________.

Mr. Pike: Which one? Oh, no. Im too old (3)______ it. Please ask Mrs. Pike. She (4)_______ teach English in Cambodia.

Viet: Mrs. Pike. Can you help me pronounce (5)_______ correctly?

Mrs. Pike: Today I have a (6)________. Im afraid I cant help you (7)_________ watching cartoons. Theyre so lovely.

Viet: What (8)_______, Linda. You arent busy, are you?

1/

A. Would you mind

B. Do you mind if

C.Can you

D.Could you

2/

A. this word

B. this sentence

C. this phrase

D. this clause

3/

A. remember

B. to remember

C. remembering

D. remembered

4/

A. had

B. was

C. used to

D. was used to

5/

A. it

B. them

C. they

D. its

6/

A. sore throat

B. sore arm

C. sore head

D. sore back

7/

A. Ill

B. Ive

C. Im

D. Id

8/

A. are you

B. about you

C. of you

D. mention you

1 bình luận về “cứu em với ạ plss Viet: Hello, Mr. Pike (1)_______helping me? Im doing an exercise and pronouce (2)________. M”

 1. Câu 1) A
  Would you mind +ving : nhờ vả điều gì
  Câu 2) A this word : Tôi đang làm bài tập và phát âm từ này
  Câu 3) B
  S + be + adj + to-v
  Câu 4) C
  Used to : Đã từng
  Câu 5) A
  Bạn có thể giúp tôi phát âm nó được không ?
  Câu 6) A
  Sore throat : đau họng
  Câu 7) C
  Hiện taii tiếp diễn : S + be + V_ing : đang làm gì
  Câu 8) B
  What about you ? Còn bạn
  Chúc bạn học tốt nhé

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới