Ex. Give the correct form of the verbs in brackets 1.If the sun ( shine )____________, we will walk to the town

Ex. Give the correct form of the verbs in brackets

1.If the sun ( shine )____________, we will walk to the town

2.She likes ( give )________ lucky money on Tet by her relati ves

3.We should protect the ________resources ( nature )

5.He drives __________, so he never causes the accidents ( care )

2 bình luận về “Ex. Give the correct form of the verbs in brackets 1.If the sun ( shine )____________, we will walk to the town”

 1. 1 shines
  – Câu điều kiện loại 1 : If + S + V(hiện tại) + O , S + will/shall + V-inf + O …
  – ”The sun” là chủ ngữ số ít → Thêm ”s” .
  2 being given .
  – Câu bị động với V_ing : S + V(sau là V_ing) + being + V3/V_ed + O + (By O) .
  – ”Give” là động từ bất quy tắc ⇒ give → gave → given
  3 natural
  – nature : thiên nhiên (N)
  – natural : thuộc về thiên nhiên (adj)
  – Sau mạo từ và trước danh từ cần tính từ .
  4 carefully
  – care : quan tâm (V)
  – careful : cẩn thận (adj)
  – carefully : một cách cẩn thận (adv)
  – Sau động từ thường cần trạng từ .
  #fromthunderwithlove

  Trả lời
 2. 1. If the sun shines, we will walk to the town
  -> Tạm dịch: Nếu mặt trời lên, chúng tôi sẽ đi đến thị trấn.
  2. She likes giving lucky money on Tet by her relatives.
  -> Tạm dịch: Cô ấy thích được nhận lì xì từ những người họ hàng.
  3. We should protect the natural resources.
  -> Tạm dịch: Chúng ta nên bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.
  5. He drives carefully, so he never causes the accidents.
  -> Tạm dịch: Anh ấy lái xe cẩn thận nên không bao giờ gây tai nạn.
  @ “Yuu2910”

  Trả lời

Viết một bình luận