Ex. Give the correct form of the verbs in brackets 1.If the sun ( shine )____________, we will walk to the town

Ex. Give the correct form of the verbs in brackets

1.If the sun ( shine )____________, we will walk to the town

2.She likes ( give )________ lucky money on Tet by her relati ves

3.We should protect the ________resources ( nature )

5.He drives __________, so he never causes the accidents ( care )

Ex2. Rewrite these sentenceswithout changing their meanings

1. If we don’t electricity economically , we will have to pay enormous bills

=> Unless

2.What about visiting Voi mountain next Sunday ?

=> I suggest that we

3.The farmers have recycled the waste of the house to make dung for thousands years

=> The waste of the house

4.He said to me : ” What do you watch ? “

=> He asked me

Ex3. Combine the sentences , using relative pronouns

1.The girl is very active . She is talking with a teacher over there

=>

2.The house is very comfortable . They are living in the house

=>

3.Do you know the man ? His son is my best friend

=>

4.Sunday is a day . Students don’t have to go to school on the day

Mn giải gấp giụp mik vs ạ

1 bình luận về “Ex. Give the correct form of the verbs in brackets 1.If the sun ( shine )____________, we will walk to the town”

 1. Ex1.
  1. shines (V-s/es)
  ⇒ “if”, “will” → câu ĐK loại 1 → mệnh đề if chia hiện tại đơn
  – Dịch: Nếu mặt trời mọc, chúng ta sẽ đi bộ đến thị trấn.
  2. giving (V-ing)
  ⇒ “likes” → cấu trúc like + V-ing: thích thú làm gì
  – Dịch: Cô ấy thích nhận tiền lì xì vào dịp Tết từ người thân.
  3. natural (adj)
  ⇒ “the”, “resources” → đứng trước danh từ “resources” là tính từ của “nature”
  – Dịch: Chúng ta nên bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên.
  5. carefully (adv)
  ⇒ “drives” → sau động từ “drives” cộng với trạng từ “carefully” hoặc “carelessly”. Nhưng dịch theo nghĩa thì “carefully” khớp với nghĩa
  – Dịch: Anh ấy lái xe cẩn thận, vì vậy anh ta không bao giờ gây ra tai nạn.
  Ex2. 
  1. Unless we use electricity economically, we will have to pay enormous bills.
  ⇒ If … not = unless: nếu…không.
  – Dịch: Nếu chúng ta không sử dụng điện hợp lí, chúng ta sẽ phải trả hoá đơn khổng lồ.
  2. I suggest that we should visit Voi mountain next Sunday.
  ⇒ What about + V-ing = suggest + V-ing = suggest + (that) + S + (should) + V-inf: đề xuất làm gì.
  – Dịch: Tôi đề xuất chúng ta nên đến tham quan núi Voi vào ngày chủ nhật tiếp theo.
  3. The waste of the house has been recycled to make dung for thousands years.
  ⇒ Câu bị động.
  – Dịch: Sự lãng phí của ngôi nhà được nông dân tái chế để làm phân trong hàng ngàn năm.
  4. He asked me what I watched.
  ⇒ Câu tường thuật
  – Dịch: Anh ấy đã hỏi tôi rằng tôi đã xem gì.
  Ex3.
  1. The girl who/that is talking with a teacher over there is very active.
  ⇒ “the girl” chỉ người → có thể dùng who/whom/that nhưng câu tiếp theo “is talking with” → không được dùng whom mà chỉ dùng who/that: chỉ người.
  – Dịch: Cô gái đang nói chuyện với giáo viên đằng kia rất năng động.
  2. The house where they are living in is very comfortable.
  ⇒ “the house”, “they are living in” → dùng which: chỉ vật
  – Dịch: Căn nhà nơi mà họ đang ở rất thoải mái.
  3. Do you know the man whose son is my best friend?
  ⇒ “the man”, “his son” ⇒ dùng whose: chỉ tính từ sở hữu
  – Dịch: Bạn có biết người đàn ông mà con ông ấy là bạn thân của tôi không?
  4. Sunday is a day when students don’t have to go to school on the day.
  ⇒ “sunday” → dùng when: chỉ thời gian
  – Dịch: Chủ nhật là ngày mà học sinh không cần đến trường.

  Trả lời

Viết một bình luận