Hãy đặt câu có sử dụng used to trong các câu sau: 1.a kite 2. a television 3. The Internet 4. a mo

Hãy đặt câu có sử dụng used to trong các câu sau:

1.a kite

2. a television

3. The Internet

4. a mobile movie team

5. a radio

6. a loudspeakerViết một bình luận

Câu hỏi mới