If he were younger, he________(join) a professional running competition now. Vì sao không phải điều kiện loạ

If he were younger, he________(join) a professional running competition now.

Vì sao không phải điều kiện loại hỗn hợp 2+3 ạ

2 bình luận về “If he were younger, he________(join) a professional running competition now. Vì sao không phải điều kiện loạ”

 1. -> would join
  – Cấu trúc câu điều kiện loại 2 diễn tả một giả định không có thật ở hiện tại:
  If + S + V2/ed (be -> were) + O, S + would/could/might + Vinf + O
  – Ở đây không có mệnh đề nào trái với sự thật trong quá khứ nên không dùng dạng hỗn hợp
  – Dịch: Nếu anh ấy trẻ hơn, anh ấy sẽ tham gia cuộc thi điền kinh chuyên nghiệp bây giờ.

  Trả lời
 2. $\text{would join}$
  Do việc “anh ấy trẻ hơn” là việc không có thật (không xảy ra ở hiện tại) nên là bạn sử dụng câu điều kiện loại 2 nha
  Công thức: If clause: If + S + v2/ed
  Main clause: S + would + v-inf
  Lưu ý: Tất cả các ngôi chủ ngữ, bao gồm chủ ngữ số ít chia ở câu điều kiện loại 2 đều là were
  Join (v): tham gia
  Bạn không sử dụng câu điều kiện loại hỗn hợp vì:
  – Vì đây không phải là:
  (+) Nói về một hành động, sự việc sẽ xảy ra ở hiện tại nếu điều kiện nói tới trong quá khứ có thật.
  (+) Nói về một hành động, sự việc sẽ xảy ra trong quá khứ nếu điều kiện nói tới có thật.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới