If/ My English/ be/ good, I /feel/ confident/at interviews/ now Liz/learn/ Japanese/since/she/be/seven years old

If/ My English/ be/ good, I /feel/ confident/at interviews/ now

Liz/learn/ Japanese/since/she/be/seven years old

Hoan thanh câu giúp mk với ạ, mình cảm ơn nhiều

2 bình luận về “If/ My English/ be/ good, I /feel/ confident/at interviews/ now Liz/learn/ Japanese/since/she/be/seven years old”

 1. Giải đáp:
  1. If my English were good, I would feel confident at interviews now.
  Cấu trúc: If loại 2
  Dấu hiệu: now
  [If + thì quá khứ đơn],  [would + động từ nguyên mẫu]
  2. Liz has learnt Japanese since she was seven years old.
  Cấu trúc: Hiện tại hoàn thành
  Dấu hiệu: Since
  (+) S + have/has + V (V3/V-ed) + … + since + S + V(V2/V-ed) + …
  #Bright

  Trả lời
 2. – If my English were good, I would feel confident at interviews now.
  Giải thích: Câu điều kiện loại 2:
  If + S + V-ed/V2, S + would/could/should…+ V-inf
  – Liz has been learnt Japanese since she was seven years old.
  Giải thích: Since → Present Perfect:
  (+) S + have/has + Ved/V3
  #chucbanhoctot
  $#thaonguyeneakar$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới