Lan is sick.She won’t go to school –> People can’t sell the food in the sidewalk –>The foof Ai

Lan is sick.She won’t go to school

–>

People can’t sell the food in the sidewalk

–>The foof

Ai giúp mình cần gấp xin cảm ơn

2 bình luận về “Lan is sick.She won’t go to school –> People can’t sell the food in the sidewalk –>The foof Ai”

 1. 1. If Lan wasn’t sick, she would go to school.
  @ Explain: Khi câu nói ở thì hiện tại đơn thì câu điều kiện ở đây phải là điều kiện loại 2.
  – Câu điều kiện loại 2: Nêu giả thiết không có thật ở hiện tại:
  If  + S + V2 + O…, S + would + V_nguyên thể + O…
  – Chủ ngữ: Lan -> đi với động từ tobe wasn’t.
  2. The food can’t be sold in the sidewall.
  @ Explain: Câu bị động với model verb: S(O) + can/could/should + be + V3 + (by + S).
  – Chủ ngữ câu chủ động: people -> trong câu bị động không cần thêm by people.
  $#Hoidap247$
  $@phamthanhmai27052008$

  Trả lời
 2. 1.If Lan weren’t sick , she would go to school
  -> CĐK Loại 2 : Diễn tả hành động không có thật ở Hiện tại
  – If – clause : Thì QKĐ : S + Ved / V2
  – Main – clause : Thì TLTQK : S + would + V
  * ” Were ” đi với tất cả các chủ ngữ trong mệnh đề ” If “
  2.The food can’t be sold in the sidewalk
  -> BĐ – Can : S + can be + VpII ( by O )
  -> sell ( V-inf ) -> sold ( V2 / VpII ) : bán
  \text{# TF}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới