No one has used these rooms since the first of September > The last time these room

No one has used these rooms since the first of September

> The last time these room

1 bình luận về “No one has used these rooms since the first of September > The last time these room”

 1. The last time these rooms were used is on the first of September.
  ________________________________________________
  Nói về sự việc diễn ra và kết thúc trong quá khứ dùng thì quá khứ đơn
  Vì chủ từ không thể tự thực hiện hành động nên dùng câu bị động
  Câu bị động thì quá khứ đơn:
  (+) S+was/were+V3/V_ed+(by O)+…
  (-) S+was/were+not+V3/V_ed+(by O)+…
  (?) Was/Were+S+V3/V_ed+(by O)+…?

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới