No one has used these rooms since the first of September -> The last time these room

No one has used these rooms since the first of September

-> The last time these room

1 bình luận về “No one has used these rooms since the first of September -> The last time these room”

 1. No one has used these rooms since the first of September
  -> The last time these room were used was the first of September
  ————— 
  Cấu trúc: The last time + S + V QKĐ + was + time …
  –> S + have/ has + (not) + V ( ed/c3) + for/ since + time …
  – Vì chủ ngữ không thể tự thực hiện hành động —> câu bị động
  Cấu trúc câu bị động thì QKĐ: S + was/were + V (Ed/c3) + ( by S) …

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới