Nói về những tác động tích cực của du lịch đối với một khu vực hoặc quốc gia bằng tiếng anh Cíu tuiii:(((

Nói về những tác động tích cực của du lịch đối với một khu vực hoặc quốc gia bằng tiếng anh

Cíu tuiii:(((

1 bình luận về “Nói về những tác động tích cực của du lịch đối với một khu vực hoặc quốc gia bằng tiếng anh Cíu tuiii:(((”

 1. Trả lời:
  • Positive effects can include:
  • Nature conservation: Tourism contributes to affirming values and contributes to the conservation of important natural areas, the development of Conservation Areas and National Parks.
  • Enhance environmental quality: Tourism can provide initiatives for environmental cleanup through controlling air, water, soil quality, noise pollution, waste disposal and other environmental issues through through programs of landscape planning, construction design and maintenance of architectural works.
  • Enhancing the environment: The development of well-designed tourist facilities can enhance the value of landscapes.
  • Infrastructure improvement: Local infrastructure such as airports, roads, water supply and drainage systems, waste treatment, and communication can be improved through tourism.
   Enhance environmental understanding of local communities through exchange and learning with visitors.
  • Dịch:
  • Các tác động tích cực có thể gồm:
  • Bảo tồn thiên nhiên: Du lịch góp phần khẳng định giá trị và góp phần vào việc bảo tồn các diện tích tự nhiên quan trọng, phát triển các Khu Bảo tồn và Vườn Quốc gia.
  • Tăng cường chất lượng môi trường: Du lịch có thể cung cấp những sáng kiến cho việc làm sạch môi trường thông qua kiểm soát chất lượng không khí, nước, đất, ô nhiễm tiếng ồn, thải rác và các vấn đề môi trường khác thông qua các chương trình quy hoạch cảnh quan, thiết kế xây dựng và duy tu bảo dưỡng các công trình kiến trúc.
  • Ðề cao môi trường: Việc phát triển các cơ sở du lịch được thiết kế tốt có thể đề cao giá trị các cảnh quan.
  • Cải thiện hạ tầng cơ sở: Các cơ sở hạ tầng của địa phương như sân bay, đường sá, hệ thống cấp thoát nước, xử lý chất thải, thông tin liên lạc có thể được cải thiện thông qua hoạt động du lịch.
  • Tăng cường hiểu biết về môi trường của cộng đồng địa phương thông qua việc trao đổi và học tập với du khách.
  • @MeoMiu5a2

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới