Put the verbs in suitable forms 1. If Lan (have) a bicycle, she will not go camping with.

Put the verbs in suitable forms

1. If Lan (have) a bicycle, she will not go camping with.

2. They will lose their way if they (not have) a map.

3. Frogs and toads (die). a lot if people continue to use electricityTo catch fish.

4. If the students (attend) Quang Trung school, they have to wear uniform.

5. If Lan (have) a bicycle, she would go camping with

6. If he (learn) to drive, he will be able to drive his car.

7. They (lose) their way if they hadh map.

2 bình luận về “Put the verbs in suitable forms 1. If Lan (have) a bicycle, she will not go camping with.”

 1. Answer:
  1. has
  2. don’t have
  3. will die
  4. attend
  5. had
  6. learns
  7. would lose
  ===========
  + Cấu trúc:
  – Câu điều kiện loại 1: + Mệnh đề phụ-thì HTĐ: If + S + Vs/es
                                           + Mệnh đề chính-thì TLĐ: S + will + V_nguyên mẫu
  @ DIễn tả hành động xảy ra ở hiện tại
  – Câu điều kiện loại 2: + Mệnh đề phụ-thì QKĐ: If + S + Ved/V2
                                          + Mệnh đề chính-thì TLQK: S + would + V_nguyên mẫu
  @ DIễn tả hành động không có thật ở hiện tại

  Trả lời
 2. 1. has (type 1 vì vế sau có từ “will”)
  2. don’t have (type 1 vì vế trước có từ “will”)
  3. will die (type 1 vì vế sau có từ “will”)
  4. attend (type 0 vì có từ have to)
  5. had (type 2 vì có từ would)
  6. learns (type 1 vì có từ will)
  7. lost (type 2 vì có từ had)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới