Sally lost her job, _________wasnt a surprise. A. which B. who C. whom D. that I hate the music

Sally lost her job, _________wasnt a surprise.

A. which B. who C. whom D. that

I hate the music ______ is too loud.

A. which B. who C. whose D. where

This is Tony. ________ daughter lives next to James.

A. who B. that C. whose D. whom

2 bình luận về “Sally lost her job, _________wasnt a surprise. A. which B. who C. whom D. that I hate the music”

 1. 1. A
  -> Không dùng that sau dấu phẩy nên ta loại D
  -> Ta sử dụng which để thay thế cho toàn bộ mệnh đề đằng trước
  -> Form: N+which+V+O
  2. A
  -> Vì chủ ngữ là music nên ta loại B
  -> Không thể sử dụng whose(sở hữu) và where(nơi chốn) trong trường hợp này
  -> Ta chọn which làm đại từ quan hệ chỉ vật
  -> Form: N+which+V+O
  3. D
  -> Vì đằng sau là một mệnh đề hoàn chỉnh nên ta loại who
  -> Không thể dùng whose để chỉ sở hữu ở câu này
  -> Dùng whom để bổ túc từ trong trường hợp này
  -> Form: N+whom+clause
  #Darmon

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới