She did her homework anh then she went to bed After

She did her homework anh then she went to bed

After

2 bình luận về “She did her homework anh then she went to bed After”

 1. After she had done her homework , she went to bed 
  – After + QKHT , QKĐ 
  – Qúa khứ hoàn thành : S + had + ( not ) + V3 , do -> did -> done 
  – Qúa khứ đơn : S + V-ed / V2 

  Trả lời
 2. Đáp án: After she had done her homework , she went to  bed
  Giải thích:
  -Vì có after: sau khi
  =>Trước after chia thì QKHT sau after chia thì QKĐ
  -Cấu trúc thì QKHT:
  (+): S+had+VpII+…
  (-): S+hadn’t+VpII+…
  (?): Had+S+VpII+… ?
  -Thì QKHT diễn tả sự việc xảy ra trước sự việc trong quá khứ
  -Có do ( HTĐ ) -> did ( QKĐ ) -> done ( HTHT )
           go ( HTĐ ) -> went ( QKĐ ) -> gone ( HTHT )
  -Cấu trúc thì QKĐ
  (+): S+Ved+…
  (-): S+didn’t+V+…
  (?): Did+S+V+… ?
  -Thì QKĐ diễn tả sự việc xảy ra và kết thúc trong quá khứ
  -dịch là Sau khi làm bài tập về nhà, cô ấy đi ngủ
  $#tytyrrte$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới