They have painted the wall white -> the wall

They have painted the wall white

-> the wall

2 bình luận về “They have painted the wall white -> the wall”

 1. _ Xác định  : Câu bị  động hiện tại hoàn thành ( dấu hiệu : have painted )
  _ Form : S+ have /has ( not ) been P.P ( by O )
  _ Áp dụng
  They have paited the walll white
  → The wall  has been painted  white   by them

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới