Tìm từ có trọng âm khác A. entertainment B. education C. interactive D. information

Tìm từ có trọng âm khác

A. entertainment

B. education

C. interactive

D. information

2 bình luận về “Tìm từ có trọng âm khác A. entertainment B. education C. interactive D. information”

 1. $Đáp$ $án$ + $giải$ $thích$ $bước$ $giải$:
  => Không có đáp án đúng.
  -> Entertainment nhấn âm 3 – /ˌentəˈteɪnmənt/
         Education nhấn âm 3 – /ˌedʒuˈkeɪʃn/
         Interactive nhấn âm 3 – /ˌɪntərˈæktɪv/
         Information nhấn âm 3 – /ˌɪnfəˈmeɪʃn/
  $\boxed{\color{red}{\text{#nguyennhi2766}}}$

  Trả lời

Viết một bình luận