Tom said,”What can I do to help you with your assinment,Mary?” Tom asked___________________________ He is accu

Tom said,”What can I do to help you with your assinment,Mary?”

Tom asked___________________________

He is accustomed to turning off the lights before leaving his room

He gets_________________________

My brother told me that I could use his motorbike

My father allowed________________

This boy cycled carelessly

This boy was___________________

Giúp em vote 5sao và ctlhn

2 bình luận về “Tom said,”What can I do to help you with your assinment,Mary?” Tom asked___________________________ He is accu”

 1. 1. Tom asked Mary what he could do to help her with her assignment
  → Dạng câu trần thuật với câu hỏi _Wh
  → Cấu trúc : S + asked + sbd + _wh + SV
  → Động từ cần lùi thì
  2. He gets used to turning off the lights before leaving his room.
  → Cụm be accustomed to Ving = get used to Ving :  quen làm gì đó
  → Dịch : Anh ấy quen tắt điện trước khi rời phòng
  3. My father allowed me to use his motorbike
  → Dạng câu trần thuật yêu cầu
  → Cấu trúc : S + allowed + O + to V
  → Nghĩa : cho phép ai đó làm gì
  4. This boy was a careless cycler
  → Cấu trúc : S + V + adv = S + be + a + adj + N
  → Dịch : Chàng trai này là một người lái xe bất cẩn
  #phamthanh

  Trả lời
 2. 1.Tom asked Mary what he could do to help her with her assignment
  \rightarrow Tường thuật NV ( Wh ) :
  => S + asked + O + wh + S + V ( lùi thì )
  \rightarrow Can -> Could
  2.He gets used to turning off the lights before leaving his room
  \rightarrow be / get used to + V-ing : Đã quen
  3.My father allowed me to use his motorbike
  \rightarrow allow sb + to do sth : Cho phép ai làm gì
  4.This boy was a careless cyclist
  \rightarrow Thì QKĐ ( ĐT Tobe ) : S + was / were + adj / n
  \rightarrow Cấu trúc : ( A / An ) + ( adj ) + N
  \text{# Eternal}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới