Viết sang câu t2 sao cho nghĩa k thay đổi 1.Mary is not good at English.She cannot get a well-paid job => <

Viết sang câu t2 sao cho nghĩa k thay đổi

1.Mary is not good at English.She cannot get a well-paid job

=>

2.Romeo and Juliet is a very famous love story.It was written by William Shakespeare

=>

3.It has been reported that the thick fog prevented road users from driving safely

=>They have reported that…..

2 bình luận về “Viết sang câu t2 sao cho nghĩa k thay đổi 1.Mary is not good at English.She cannot get a well-paid job => <”

 1. 1. If she were good at English, she could get a well-paid job.
  – Câu điều kiện loại 2 : If + S + V2/ed, S + would/could/might + Vinf
  2. Romeo and Juliet, which was written by William Shakespeare, is a very famous love story.
  – Which thay thế cho N, làm tân ngữ/ chủ ngữ trong câu
  3. They have reported that the the thick fog prevented road users from driving safely.
  – Bị động : S + has/have + been + P2 + that + S + V
  => Chủ động : S + has/have + P2 + that + S + V

  Trả lời
 2. 1 Nếu muốn viết lại câu không thay đổi nghĩa, ta có thể sử dụng cấu trúc “so that” để nối 2 câu lại với nhau:
  Mary is not good at English, so she cannot get a well-paid job.
  Giải thích: Câu gốc nói về 2 vấn đề khác nhau là khả năng tiếng Anh của Mary và khả năng kiếm được việc làm có mức lương cao. Câu viết lại sử dụng “so that” để nối 2 vấn đề lại với nhau và không thay đổi nghĩa của câu.
  2 sử dụng dạng bị động của động từ “write”:
  The very famous love story, Romeo and Juliet, was written by William Shakespeare.
  Giải thích: Câu gốc nêu rõ tác phẩm “Romeo and Juliet” là một câu chuyện tình nổi tiếng được viết bởi tác giả William Shakespeare. Câu viết lại sử dụng dạng bị động của động từ “write” để nhấn mạnh vào hành động viết của tác giả.
  3 They have reported that the thick fog prevented road users from driving safely.
  Giải thích: Câu gốc cho biết đã có một báo cáo về tình trạng sương mù dày đặc gây cản trở cho người lái xe điều khiển phương tiện an toàn trên đường. Câu viết lại sử dụng cấu trúc “they have reported that” để giới thiệu nguồn thông tin cho đoạn văn.

  Trả lời

Viết một bình luận