VIII. Supply the corect tense or form of the verb in parentheses 1. If I (have)____________________a lot of money,

VIII. Supply the corect tense or form of the verb in parentheses

1. If I (have)____________________a lot of money, I would buy a new house.

2. Lets (discuss) ____________________ the topic for the upcoming preservation.

3. Our teacher, Mrs Lan, (be) ______________________ill for two weeks.

4.We dont like video chatting. We ẹnjoy ( work)______________F2F.

5. Which TV programme (you/watch) ______________________at 9 pm tomorrow ?

IX. Complete the second sentence so that it means the same as the sentence before

1. Nobody has met them since last month.

They ___________________________________________________

2. She watched TV, then she prepared her lessons.

After________________________________________________

3. Get up early or you will miss the first bus.

If you ______________________________________________

4. We may go sightseeing in Sa Pa next week. Peter told Mary.

Peter told Mary ________________________________________

5.Although the weather was cold, they still went fishing.

In spite of ___________________________________________

21h em phải nộp bài rồi làm giúp em với ạ.!!

2 bình luận về “VIII. Supply the corect tense or form of the verb in parentheses 1. If I (have)____________________a lot of money,”

 1. VII.
  1. had
  Giải thích: Câu này dùng Conditional Type 2 (If + Past Simple, would + Vo)
  2. discuss
  Giải thích: Câu này dùng Let’s nên sau nó là động từ nguyên mẫu (Vo)
  3. has been
  Giải thích: Câu này dùng thì Present Perfect (Hiện tại hoàn thành) vì nó diễn tả một hành động diễn ra từ quá khứ nhưng tiếp tục diễn ra
  4. working
  Giải thích: Trong câu này, ta điền working vì phía sau enjoy luôn là một V-ing
  5. will you be watching
  Giải thích: Câu này nói về dấu hiệu nhận biết 9h sáng mai (9 pm tomorrow) nên phải dùng thì Present Continous (Tương lai tiếp diễn)
  IX.
  1. They haven’t been met since last month.
  2. After she had watched TV, she prepared her lessons.
  3. If you get up early, you won’t miss the bus.
  4. Peter told Mary that they might go sightseeing in Sa Pa the following week.
  5. In spite of the cold weather, they still went fishing.

  Trả lời
 2. 1. had
  – Câu điều kiện loại 2: If + S + V2/ed, S + would/could/might (not) + V(bare)
  => Diễn tả 1 hành động không có thật ở hiện tại.
  2. discuss
  – Let’s + V(bare): Hãy làm gì…
  3. has been
  – DHNB: For two weeks -> chia HTHT
  – Cấu trúc: S + have/has + V3/ed + …
  4. working
  – Enjoy(s) + V-ing: thích làm gì…
  – Cấu trúc HTĐ:
  (-) S + do/does + not + V(bare)
  5. will you be watching
  – DHNB: At 9 p.m tomorrow -> chia TLTD
  – Cấu trúc: (?) Will + S + be + V-ing + … ?
  IX
  1. They haven’t been met since last month.
  – Bị động HTHT: S + have/has + not + been + V3/ed + …
  – Nobody là dạng phủ định -> chia cho dạng phủ định
  2. After she had watched TV, she prepared her lessons.
  – Hành động xảy ra trước hành động khác -> chia QKHT
  – After + S + had + V3/ed, S + V2/ed + …
  3. If you don’t get up early, you will miss the first bus.
  – Câu điều kiện loại 1: If + S + do/does + not + V(bare), S + will/can/may (not) + V(bare)
  4. Peter told Mary that they might go sightseeing in Sapa the following week.
  – Câu tường thuật dạng kể:
  @ S + said/told/said to + (O) + (that) + S + V(lùi thì)
  – Lùi thì: May -> Might
  – Next week -> The following week.
  5. In spite of the cold weather, they still went fishing.
  – In spite of/Despite + N/Ving/Nphrase, S + V: mặc dù…nhưng…

  Trả lời

Viết một bình luận