What does she do? – She ………….. the piano in a local orchestra. A.plays B. played C. has played

What does she do? – She ………….. the piano in a local orchestra.

A.plays B. played C. has played D. is playing

2 bình luận về “What does she do? – She ………….. the piano in a local orchestra. A.plays B. played C. has played”

 1. What does she do? – She ………….. the piano in a local orchestra.
  A.plays B. played C. has played D. is playing
  dấu hiện nhận biết: does
  => thì Hiện Tại Đơn
  cấu trúc: – câu hỏi: wh/how +does/do/Vo+…
                 – khẳng định:  S+V(es/s)/Vo+…
  => chọn đáp án A
  Chúc bạn học tốt!
  @vinhnguyen021108

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới