peter looks tired.He…..for 10 hôurs(work)

peter looks tired.He…..for 10 hôurs(work)

2 bình luận về “peter looks tired.He…..for 10 hôurs(work)”

  1. has been working (thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn – nhấn mạnh tính liên tục của hành động – anh ấy đã làm việc suốt 10 giờ)

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới