Phân biệt câu điều kiện loại 3 và loại hỗn hợp? Nêu sự khác biệt ở mệnh đề chính của 2 loại.

Phân biệt câu điều kiện loại 3 và loại hỗn hợp? Nêu sự khác biệt ở mệnh đề chính của 2 loại.

1 bình luận về “Phân biệt câu điều kiện loại 3 và loại hỗn hợp? Nêu sự khác biệt ở mệnh đề chính của 2 loại.”

 1. *Phân biệt câu điều kiện loại 3 và loại hỗn hợp:
  – Cách sử dụng:
  +, Câu điều kiện loại 3 diễn tả giả thiết không có thật trong quá khứ.
  +, Câu điều kiện hỗn hợp diễn tả giả thiết không có thật trong quá khứ và kết quả không có thật ở hiện tại hoặc ngược lại, nêu lên giả thiết không có thật ở hiện tại và kết quả không có thật ở quá khứ.
  -> Có thể hiểu là: Câu điều kiện loại 3 chỉ diễn tả giả thiết trong quá khứ còn câu điều kiện hỗn hợp nêu lên giả thiết liên quan giữa quá khứ và hiện tại.
  – Công thức:
  +, Câu điều kiện loại 3:
  _If clause: Quá khứ hoàn thành
  _Main clause: S + would/could/might/… + (not) + have + Vpp + …
  +, Câu điều kiện hỗn hợp:
  _If clause: Quá khứ hoàn thành (Mệnh đề điều kiện của câu điều kiện loại 3)
  _Main clause: S + would/ could/ might/… + (not) + V-inf + … (Mệnh đề chính của câu điều kiện loại 2)
  -> Câu điều kiện hỗn hợp là câu điều kiện có công thức kết hợp giữa câu điều kiện loại 3 và câu điều kiện loại 2.
  – Ví dụ:
  +, Loại 3: If she had studied harder, she would have passed the exam. (Nếu cô ấy học hành chăm chỉ hơn, cô ấy đã vượt qua bài kiểm tra.
  +, Hỗn hợp: 
  If you had brought a map, we wouldn’t be lost now (Nếu bạn mang theo một cái bản đồ, bây giờ chúng ta đã không bị lạc) (Thuộc trường hợp thứ nhất)
  If the hotel were cleaner, they would have made better reviews (Nếu khách sạn sạch hơn, họ đã nhận xét tốt hơn) (Thuộc trường hợp hai)
  – Dấu hiệu nhận biết câu điều kiện hỗn hợp: Có các trạng từ chỉ thời điểm hiện tại (now, at the moment, rightnow, at this time,…)
  – Câu điều kiện hỗn hợp nói lên kết quả (câu điều kiện loại 3 thì không) cho nên khi chia động từ trong câu điều kiện hỗn hợp cần xác định mệnh đề nào là mệnh đề kết quả để xác định trường hợp 1 hoặc 2.
  *Nêu sự khác biệt ở mệnh đề chính của 2 loại:
  – Mệnh đề chính của câu điều kiện loại 3 là S + would/could/might/… + (not) + have + Vpp + …
  – Mệnh đề chính của câu điều kiện hỗn hợp là mệnh đề chính của câu điều kiện loại 2 S + would/ could/ might/… + (not) + V-inf + … 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới