phân biệt say và tell ý là said và told trong câu tường thuật

phân biệt say và tell ý là said và told trong câu tường thuật

1 bình luận về “phân biệt say và tell ý là said và told trong câu tường thuật”

 1. Khi nào dùng “said” và khi nào dùng “told”
  Giải thích:   Cho đơn giản cứ hiểu là khi nào chỉ có chủ từ S mà không có tân ngữ O (nói một mình)
  thì dùng said (that).
      VD:   Tom said:  ” I want to buy a gift for my grandma’
            ->  Tom said that he wanted to buy a gift for his grandma
  ________________                                      _________________________
                     Khi nào có chủ từ S và cả tân ngữ O (tường thuật lại cuộc nói chuyện giữa 2 người hoặc nhiều hơn)  thì dùng told.
       VD:    Jim said: ” Don’t put your elbow on my face, May”
             ->    Jim told May not to put put her elbow on his face
  ___________________                            ___________________________
                     Ở một số trường hợp thì chúng ta phải tự thêm tân ngữ O vào để câu có nghĩa (khi đó dùng told).
     VD:    Mom said: ” You must do your homework now”
          -> Mom told me that I had to do my homework then.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới