Phát hiện lỗi sai và sửa lại: When (A) he came (B) we eaten (C) dinner (D).

Phát hiện lỗi sai và sửa lại: When (A) he came (B) we eaten (C) dinner (D).

2 bình luận về “Phát hiện lỗi sai và sửa lại: When (A) he came (B) we eaten (C) dinner (D).”

  1. \text{Answer :} C.eaten -> were eating
    \rightarrow When + S + Ved / V2 , S + was / were + V-ing
    \rightarrow Dùng để diễn tả hành động đang diễn ra , hành động xảy ra trong một khoảnh khắc nhất định
    \text{@ Tails347}

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới