Put a correct preposition in each blank ( giải thích ) The canoe overturned and everyone fell_________the deep water

Put a correct preposition in each blank ( giải thích )
The canoe overturned and everyone fell_________the deep water

2 bình luận về “Put a correct preposition in each blank ( giải thích ) The canoe overturned and everyone fell_________the deep water”

  1. -> The canoe overturned and everyone fell into the deep water.
    + Fall into: To drop into something ( Ngã vào )
    + Dịch: Chiếc ca nô bị lật và mọi người rơi xuống nước sâu.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới