Quang anh is singing”the students guitar =>I would rather My Tam……

Quang anh is singing”the students guitar
=>I would rather My Tam……

2 bình luận về “Quang anh is singing”the students guitar =>I would rather My Tam……”

 1. Answer: I would rather My Tam sing “The student’s guitar” than Quang Anh. 
  – Vì vế trước sử dụng thì HTĐ -> vế sau cũng tương tự 
  – Cấu trúc would rather – ở thì HTĐ : S + would rather (not) +N/ V1 + than + N/V1
  – Tạm dịch: Tôi muốn ca sĩ Mỹ Tâm hát “Cây đàn sinh viên” hơn Quang Anh. 

  Trả lời
 2. Answer:  I would rather My Tam sing “the students guitar” than sing Quang Anh.
  $Explain:$
  ta sử dụng:
  cấu trúc would rather than – thời hiện tại:
  S + would rat​her + (verb in simple form)…
  _________________________________________________________________
  verb in simple form: động từ ở dạng đơn       

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới