Question 13. A human brain is more complex than a computer. A. Compared to a human brain, a computer is too complex. B. A c

Question 13. A human brain is more complex than a computer.
A. Compared to a human brain, a computer is too complex.
B. A computer is as complex as a human brain.
C. A computer is much more complex than a human brain.
D. A computer is not as complex as a human brain.
Question 14. This is the first time his children have tried Japanese cuisine.
A. His children have never tried Japanese cuisine before.
B. His children tried Japanese cuisine at first.
C. His children tried Japanese cuisine before.
D. His children last tried Japanese cuisine a long time ago.
Question 15. She said I wrote to him yesterday.
A. She told me she had written to him yesterday.
B. She said to me I wrote to him the day before.
C. She told me she wrote to him yesterday.
D. She told me she had written to him the day before.

2 bình luận về “Question 13. A human brain is more complex than a computer. A. Compared to a human brain, a computer is too complex. B. A c”

 1. 13. D
  – Từ dạng so sánh hơn chuyển sang so sánh không bằng.
  – S1 + be/V + more + adj/adv + than + S2 : S1 … hơn S2.
  -> S2 + be/V + not + as +  adj/adv + as + S1 : S2 không … như S1.
  – Loại A , B , C vì sai nghĩa.
  14. A
  –  This is the first time + S + have/has + Ved/Vp2 : lần đầu tiên làm gì.
  = S + have/has + never + Ved/Vp2 : chưa từng làm gì.
  – Loại D , B , C vì sai công thức.
  15. D
  – Câu trực tiếp thì Quá Khứ Đơn ( wrote ), khi chuyển sang câu gián tiếp phải lùi thành thì Quá Khứ Hoàn Thành ( had written ) -> loại được B và C .
  – Trạng từ chỉ thời gian : yesterday ->  the day before -> loại A .
  => Chọn D .

  Trả lời
 2. 1. D 
  ** Xét nghĩa từng câu :
     + A – Khi so sánh với não người, máy tính quá là phức tạp
     + B – Máy tính cũng phức tạp như não người 
     + C – Máy tính thì phức tạp hơn não người nhiều
     + D – Máy tính không phức tạp bằng não người
  @ Nghĩa câu gốc : Não người thì phức tạp hơn máy tính 
  => Chọn D
  2. A
  – Hiện tại hoàn thành :
       @ S + have / has + Vp2 + O
       + Diễn tả những trải nghiệm (“try Japanese cuisine” : thưởng thức ẩm thực Nhật)
  3. D 
  – Câu tường thuật dạng câu kể :
       @ S + said / told + (that) + SV (lùi thì)
  ** Lùi thì : Quá khứ đơn -> Quá khứ hoàn thành
  ** Thay đổi trạng ngữ : Yesterday -> the day before
  =======================
  @\text{Gabriella1303}    

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới